# ภาพตัวอย่าง ชื่อรางวัล ชื่อผู้รับรางวัล ระดับรางวัล หน่วยงานที่มอบ ประเภท ปี พ.ศ.
1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ครั้งที่ 33 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566 จ. นครราชสีมา 1. นายทวีศักดิ์ บุญเอื้อ ปวส. 2/2 ลจ. 2. นางสาวรัตนากร ไชยายงค์ ปวส. 1/2 ลจ. ระดับภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักเรียน-นักศึกษา ปี2566
2 รางวัลชมเชย มาตรฐานระดับเหรียญทอง ทักษะนำเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge ระดับ ปวช. งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566 จ.นครราชสีมา 1. นางสาวอุมาพร ว่องไว ปวช. 1 การตลาด 2. นางสาวอันธิกา ปิตชาติ ปวช.1 การตลาด ระดับภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักเรียน-นักศึกษา ปี2566
3 รางวัลชมเชย มาตรฐานระดับเหรียญทอง ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 จ.สุพรรณบุรี 1. นายทวีศักดิ์ บุญเอื้อ ปวส.2/2 ลจ. 4. นางสาวดวงเดือน จาระดา ปวส. 1/2 บช. ระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักเรียน-นักศึกษา ปี2566
4 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งรับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) นายทศพล สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชาติ จังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหารและสถานศึกษา ปี2566
5 รางวัลชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดระยอง ระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน-นักศึกษา ปี2565
6 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน-นักศึกษา ปี2565
7 รางวัลชมเชย มาตรฐานเหรียญเงิน ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดระยอง ระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน-นักศึกษา ปี2565