ตราวิทยาลัยฯ

ตราวิทยาลัยฯ

สี ประจำวิทยาลัยฯ

เทา - เหลือง สีธงวิทยาลัยฯ

เทา คือ ความแข็งแกร่งห้าวหาญ
สีเหลือง คือ ปัญญาที่มีความแตกฉาน

ต้นไม้ ประจำวิทยาลัยฯ

ต้นพญาสัตบรรณ (ต้นตีนเป็ด)
ต้นไม้วิทยาลัยฯ

ปรัชญา

“บริการดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งานหนัก”

วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและ ได้มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
6. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

เพลงมาร์ช วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

(ชาย) วิทยาลัยสดใสดังดวงประทีป	การอาชีพนวมินทราชินี
สง่างามพระราชทานเป็นศักดิ์ศรี	พระบารมีเอามโนและศิระกรานต์
(หญิง) ลูกเทา-เหลืองชื่อเสียงเลื่องลือ	เทานั้นคือความแข็งแกร่งห้าวหาญ
เหลืองเรืองรองดุจปัญญาที่แตกฉาน	หลอมดวงมาลย์คือพระวิษณุกรรม
(พร้อม) บริการดี	มีวินัย	ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
สร้างความคิดจิตวิญญาณมีงานทำ	มุ่งหนุนนำสังคมให้ตระการ
วิทยาลัยการอาชีพคู่ธานินทร์	นวมินทราชินีมุกดาหาร
จะยืนยงทระนงในอุดมการณ์	มุ่งสืบสานให้คงอยู่คู่ฟ้าไทย
ประพันธ์โดย ผอ.ไพฑูรย์ เสนาสุ

video: วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร