ผู้บริหาร
นายพรต วงค์ศรีทา
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้บริหาร
นายภูมินทร์ แสงงาม
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
นายชาญวิทย์ ศรีวิชา
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
นายวัชระพงษ์ สมฤทธิ์
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน