ผู้บริหาร
นางสาวกันยาพร สุวรรณพันธ์
วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาดและโลจิสติกส์
ผู้บริหาร
นางสาวกรรนิกา แก้วพิกุล
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
นางสาวเจนจิรา รักษาศรี
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
นายเกียรติศักดิ์ วรรณสอน
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
นายพิทักษ์ เชี่ยวชาญ
วิทยฐานะ: ไม่มี
ครูผู้สอน