ผู้บริหาร
นายทศพล สุวรรณไตรย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้บริหาร
นางสาวนภาพร สารทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร
นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร
นายปัญญา มุ่งดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร
นางสาววิภาวี แสงธนู
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ