ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
ภาพข่าว
วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายอดุล ศรีภักดี ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับและขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัล เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง สอดรับกับมาตรฐานสากล ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความพร้อมสถานศึกษาทำหน้าที่ศูนย์พัฒนาและวัดระดับภาษาและทักษะดิจิทัล ประจำอาชีวศึกษาจังหวัด
รูปภาพ

อัลบั้มภาพ

อัลบั้มภาพ

โพสต์: 9 มี.ค.2567,09:56 น. อ่าน: 3482 ครั้ง