ผู้บริหารวิทยาลัยปัจจุบัน

นายทศพล  สุวรรณไตรย์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

นางสาวนภาพร สารทอง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายปัญญา มุ่งดี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาววิภาวี แสงธนู
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ