ผู้บริหารวิทยาลัยปัจจุบัน

นายทศพล  สุวรรณไตรย์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
นางสาวนภาพร สารทอง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาววิภาวี แสงธนู 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายปัญญา มุ่งดี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ