ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

สีประจำวิทยาลัย

เหลือง – เทา

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นพญาสัตบรรณ

ปรัชญาวิทยาลัย

บริการดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งานหนัก

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ

พันธกิจ

พันธกิจ ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และเครือข่ายความร่วมมือ

พันธกิจ ที่ 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม

พันธกิจ ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

พันธกิจ ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และเครือข่ายความร่วมมือ

เป้าประสงค์

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ

3. เพิ่มประสิทธิภาพ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษา

4. พัฒนาความร่วมมือในการจัดเรียนการสอนระบบทวิภาคี

5. พัฒนาการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการศึกษา

อัตลักษณ์

“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”

เอกลักษณ์

“บริการดี”

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

2. การพัฒนาศักยภาพผู้สำเร็จการศึกษา ประชาชน (Re-Skills , Up-Skills ,New-Skills)

3. การเพิ่มประสิทธิภาพ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

4. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับสถานประกอบการ

5. การพัฒนาความร่วมมือในการจัดเรียนการสอนระบบทวิภาคี

6. การพัฒนาการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการศึกษา