การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix it – จิตอาสา) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร