ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2566

Read more

มอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวสุพรรษา วงศ์แสง นักเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี วันท

Read more

การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix it – จิตอาสา) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

Read more

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

Read more