[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มนักเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 28/ม.ค./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
740 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
809 คน
สถิติเดือนนี้
2694 คน
สถิติปีนี้
207598 คน
สถิติทั้งหมด
1560874 คน
IP ของท่านคือ 44.201.94.72
(Show/hide IP)
  
ประวัติ  
 

 

ประวัติวิทยาลันการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๐  เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพทุกสาขาวิชา  ทั้งหลักสูตรในระบบและนอกระบบสถานศึกษา    ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๓๔  เปิดรับนักเรียนรุ่นแรกตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๓๐ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๓๓) ในประเภทวิชาเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๓๕  วิทยาลัยได้รับพระราชทานชื่อ ว่า “วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร” เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕   เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ
พ.ศ. ๒๕๔๑  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  พุทธศักราช ๒๕๔๐        รุ่นแรก ๓ สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  มีนักเรียนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. รวม ๒๐ รุ่น และระดับ ปวส. รวม ๑๔ รุ่น  มีนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จำนวน ๑,๙๒๓ คนมีครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมด ๑๑๔ คน เป็นครู ๗๗ คน และเป็นบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๓๒ คนเปิดสอนหลักสูตร ปวช. ๓ ประเภทวิชา คือ อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  และคหกรรม มี ๗ สาขาวิชา  รวม ๑๐ สาขางาน จำนวน ๔๖ ห้องเรียน  นักเรียนรวม ๑,๑๕๔ คน  เปิดสอนหลักสูตร ปวส. ๕ ประเภทวิชา คือ อุตสาหกรรม  บริหารธุรกิจ  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  คหกรรม และประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี  มี ๑๒ สาขาวิชา  รวม ๑๒ สาขางาน จำนวน ๔๑ ห้องเรียนนักศึกษารวม ๗๖๙ คน    เปิดสอนระบบเทียบโอนประสบการณ์อาชีพ  หลักสูตรระยะสั้น  และโครงการ ความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

ปรัชญา (Philosophy)

 

“บริการดี   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   สู้งานหนัก”


วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งสู่การเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและนำไปสู่ความเป็นสากล”

 

พันธกิจ

๑)  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ตั้งแต่ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ที่มีคุณภาพ

    มาตรฐาน
๒)  พัฒนาระบบคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน การบริการ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓)  จัดการศึกษาให้มีความยืดหยุ่นและเชื่อมโยงการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ